onsdag 9. april 2008

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenkning

wAt samfunnet er i stadig endring betyr at det er flere folk som skiller seg og det er enda mer vanlig enn før.

Ting som har endret seg siden jeg var liten:
* Mer vanlig med skillsmisse
*

Er ikke ferdig assa ::))

torsdag 3. april 2008

Lekse Torsdag den 03.04.08

Brukermedvirkning:

Læreplanmål: Gjøre rede for hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Brukermedvirkning handler om ferdigheter, kunnskaper og holdninger hos ansatte.
At man lar barna å få delta i bestemmelser når det gjelder aktiviteter, hva som skal skje og konsekvensene av det.
Man må ha kunnskaper om barns utvikling, kunne kommunisere med barn, planlegge for og observere barn i ulike aldersnivåer.
Inkludere alle barn og unge når det gjelder brukermedvirkning uansett om de har noen form for funksjonshemning eller om det er barn med en annen religiøs og kulturell bakgrunn.


Oppgaven:

Barn og unge har rett til å bli hørt og å få sagt sin mening, som det skal bli lagt vekt på.

Barnet har rett til ytringsfrihet,
rett til å gi og søke informasjon og ideer på alle måter.


- Brukermedvirkning når du jobber i barnehage handler om at barna skal bli oppmuntret til si hva de mener. Det de sier skal legges vekt på, men må samtidig også se på barnets modningsnivå og alder. Barna skal få lov til å være med å bestemme, å delta i planleggingen av barnehagens aktivitet, selv om de voksne har et viss ansvar, men barnas ønsker må samtidig passe inn i virksomheten. Barnets fantasi må bli respektert. Viktig å ha anerkjennende kommunikasjon, som går ut på at man snakker rolig og tydelig, bruker ord som barn forstår og lytter til barnet hvis det har noe å si og stille åpne spørsamål som feks (hva vil du leke nå). Barnet skal bli likeverdig med deg som voksenperson.


- Brukermedvirkning når du jobber på skole er det viktig at barnet på best mulig måte skal få enn god og trygg hverdag siden det er en ganske brå overgang fra bhg. til skole. Det viktig at barnet blir annerkjent ved at de får si sine meninger og vise følser for ting. Det handler også om at de voksne og barna kan planlegge og vurdere opplæringen og det sosiale miljø og skolens læringsmiljø sammen.
De har feks det de kaller elevråd som består av representanter fra hver klasse. Representantene tar opp ting med klassen, som de går videre med.
De arbeider for at elvene skal bli hørt, hvis det for eks er noe de ikke er fornøyd med på skolen, som feks kan være klima, eller om de for eks vil på en klassetur.


- Brukermedvirkning når du jobber på ungdomsklubb handler om at ungdommene kan få være med på å bestemme hva slags aktiviteter som skal skje. Det kan feks være ulike aktiviteter, utflukter eller konserter.
Det kan være at de planlegger å ha discotek på klubben, men her er det selvfølgelig viktig at det blir satt noen regler fra de voksne. Ungdommene har rett til å bli hørt om det er noen ønsker de har, men det er fortsatt de voksne som har ansvar og som skal sitte med kontrollen på sin side.
Hvis de for eks skulle ha discotek på klubben kan ungdommene være med å planlegge hva som skal skje, men det er noen regler de voksne må sette, som for eks det med bruk av alkohol og rusmidler og aldersgrneser.
Og at voksne skal være til stede under discoen.torsdag 28. februar 2008

Logg 28.08

I dag har vi skrevet ned hva vi skal gjøre av en aktivitet
vi skal ha rollespill, og vi har fordelt rollene mellom oss.

onsdag 27. februar 2008

Lekse 27.02

Komunikasjon og samhandling: tema grupper
kompetanse mål: kunne gjøre rede for hva som kjennetegner arbeid i grupper

1. Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?

Personer med god sosial kompetanse må kunne vise.
Emapti går ut på å kunne leve seg inn i andres situasjoner og følser, og rolletakning som er at man må lære å vente på tur når man for eks hvis man skal si noe.

Prososial atferd er å gjøre positive sosiale handlinger som å inkludere andre i for eks en lek, å kunne hjelpe å dele med andre, også er det veldig viktig å gi ros og vise at man bryr seg om.

Samarbeidsferdigheter at man skal kunne samarbeide med andre men må samtidig følge regler som er blitt satt og beskjeder som blir gitt, det er viktig at man hjelper andre og deler med andre

Selvkontroll er vår evne til å ta hensyn til andre å tilpasse seg fellesskapet

Selvhevdelese er hvordan man kan hevde seg selv i forhold til våre meninger uten at det skal gå utover andre i ulike situasjoner

Ansvarlighet vil si at man må kunne være ansvarlig for noe som for eks hvis man skal være med på å ta avgjørelser og på å bestemme noe må man samtidig være klar over at det kan få sine konsekvenser av de valgene man tar, det handler også om at man skal ha evnen til å vise respekt for egne og andres eiendeler

Lek glede og humor kunne leke, spøke og ha det gøy, være humoristisk ikke ta alt på alvor selv om jobben er viktig

2. Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?

Jeg var på gruppe med 3 andre jenter hvor vi alle er litt førskjellige, men det følte jeg ikke hadde så mye betydning, alle var ganske flinke til å gjøre det de skulle, og vi hadde det gøy og hvis det var noen som ikke forsto ting, fikk de hjelp av de andre på gruppa.
Jeg følte at oppgaven ble gjort som forventet og vi fikk en bra karakter


3. Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?
De verdier og normer som er viktig at en arbeidsgruppe har, er at alle i gruppa skal kunne si hva de mener uten at andre skal gi unødvendige komentarer / tilbakemeldinger
Holder tidsfrister

ha en god holdning
det skal være sosialt
la alle si hva de mener

godta andres kultur og religion
bra gruppeklima
felles aktivitet


Refleksjonsoppgave:

"Leiken er den første store lærer, det er en sannhet for dyr som for mennesker " har Baden Powell sagt.
Hva er det barn lærer gjennom lek som de kan ha nytte av når de senere skal arbeide sammen med andre i ulike grupper?

Barna lærer å samarbeide med andre, vise empati, lytte til andre, får prøvd ut ulike roller som for eks mor far og barn som er med på at barna kan prøve ut sine ideer, dele ulike følser og tanker, ta sjanser.Yrkesutøvlse tema: Drama

Kompetanse mål: Eleven skal kunne
-planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for ulike grupper og begrunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingsspykologi.
-planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for barn og unge innen kultur


1. Med drama tenker på...
å kunne leve seg inn i roller, lek, spille skuespill, fantasere, kle seg ut, sosialisere, kommunikasjon og sist men ikke minst å ha det gøy

2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er...
ikke så stor, men jeg har litt erfaring med det
Litt før jeg ble syk, da jeg var 8 år gikk jeg på teater og var med på et skuespill som gikk på Asker teater skuespillet het den blå fuglen, men jeg hadde ikke så mange replikker å forholde meg til. også spilte vi noen mindre skuespill som var for foreldre og lign,

Jeg har også holdt noen taler for familiemedlemmer.
Jeg er ikke så redd for å vise meg frem på en scene eller si noe i en større forsamling.


3. Min erfaring med dramaarbeid er...
ikke så stor bortsett fra at jeg spilt litt teater når jeg var mindre, men jeg synes det er spenende og morsom å dramatisere.
Liker å se filmer og skuespill

4. Jeg liker/liker ikke drama fordi

Det er spennede å se på fordi skuespillerne som dramatiserer lever seg veldig inn i rollene sine slik at det ser ekte ut. jeg synes det er mest spenende med filmer, men det er også spenende og morsomt med teater for da ser man personene på en annen måte
tirsdag 26. februar 2008

jeg har aldri hatt en blogg før, så dette kommer til å bli spenende... :)